Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021, ngày 25/12/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-SLĐTBXH về cải cách hành chính năm 2021.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021 và các năm tiếp theo; xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Sở đã yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc nhận thức đúng đắn công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chung của toàn ngành; nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao; quán triệt thường xuyên, đầy đủ đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, đơn vị mình.

Theo Kế hoạch, Sở sẽ triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính và Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính với từng nội dung cụ thể, sát với nhiệm vụ chuyên môn và có phân công theo dõi, thực hiện.

Xem chi tiết Kế hoạch số 106/KH-SLĐTBXH.