VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 956/SLĐTBXH-LĐVLBH 26/05/2022 Về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022
2 136/QĐ-SLĐTBXH 20/05/2022 Về việc khen thưởng tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đạt giải tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Đồng Tháp năm 2022
3 911/SLĐTBXH-VP 20/05/2022 cử công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng nhận thức về phòng, chống tham nhũng
4 68/KH-SLĐTBXH 20/05/2022 Tổ chức truyền thông cho phụ nữ dễ bị tổn thương kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp để cải tạo sinh kế và sinh hoạt nhóm cho phụ huynh, người nuôi dưỡng trẻ tác động tiêu cực của lao động trẻ em và lợi ích lâu dài của giáo dục
5 106/BC-SLĐTBXH 20/05/2022 Báo cáo phân tích dữ liệu kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025
6 901/SLĐTBXH-TCKT 19/05/2022 V/v phối hợp thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu
7 105/BC-SLĐTBXH 19/05/2022 Báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2022
8 135/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Đồng Tháp
9 900/SLĐTBXH-LĐVLBH 19/05/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
10 30/TB-SLĐTBXH 19/05/2022 Thông báo kết luận việc tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022
11 56/TTr-SLĐTBXH 14/05/2022 Về việc đề nghị khen thưởng chuyên đề An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
12 893/SLĐTBXH-BTPCTNXH 18/05/2022 V/v chuyển đổi xã triển khai dự án mô hình giảm nghèo bền vững năm 2022
13 900/SLĐTBXH-LĐVLBH 19/05/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
14 894/SLĐTBXH-VP 18/05/2022 V/v triển khai thực hiện các chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu
15 102/BC-SLĐTBXH 18/05/2022 Báo cáo Công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2022
16 888/SLĐTBXH-LĐVLBH 18/05/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 150/KH-UBND tỉnh
17 104/BC-SLĐTBXH 18/05/2022 Báo cáo Sơ kết 06 tháng thực hiện Luật Phòng, chống ma túy
18 103/BC-SLĐTBXH 18/05/2022 Báo cáo kết quả chuyến công tác tại Hàn Quốc (từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)
19 134/QĐ-SLĐTBXH 18/05/2022 Untitled Văn bản chỉ đạo điều hành
20 892/SLĐTBXH-LĐVLBH 18/05/2022 V/v đẩy mạnh hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo để duy trì việc làm cho người lao động