Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [648/SLĐTBXH-GDNN 10/05/2021 V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19
2 97/BC-SLĐTBXH 10/05/2021 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
3 658/SLĐTBXH-VP 10/05/2021 V/v rà soát Danh mục thủ tục hành chính đã được công bố, công khai trên Cổng Dịch vụ công Tỉnh
4 96/BC-SLĐTBXH 10/05/2021 Báo cáo định kỳ phần mềm đơn thư tháng 5/2021
5 654/SLĐTBXH-VP 10/05/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Nghị quyết 154/NQ-CP
6 86/QĐ-SLĐTBXH 10/05/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa nền mộ Nghĩa Trang Liệt Sĩ Tam Nông
7 656/SLĐTBXH-VP 10/05/2021 báo vắng lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 29
8 655/SLĐTBXH-LĐVLBH 10/05/2021 V/v hỗ trợ báo cáo và cung cấp số liệu về lao động nước ngoài
9 659/SLĐTBXH-TEBĐG 10/05/2021 báo cáo kết quả trương tiếp và làm việc với cán bộ UNICEF Việt Nam tại Đồng Tháp
10 85/QĐ-SLĐTBXH 10/05/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp
11 [662/SLĐTBXH-VP v phối hợp triển khai phần mềm phòng, chống mã độc tập trung
12 700/SLĐTBXH-TCKT 10/05/2021 V/v xin chủ trương bổ sung nguồn vốn tổ chức tự kinh doanh
13 697/SLĐTBXH-GDNN 10/05/2021 V/v đề xuất chuyên gia kỹ thuật
14 699/SLĐTBXH-LĐVLBH 10/05/2021 V/v tiếp nhận nội quy lao động của Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng ĐT
15 698/SLĐTBXH-LĐVLBH 10/05/2021 698/SLĐTBXH-LĐVLBHV/v đề nghị cho vay 100% chi phí xuất cảnh đi làm việc ở Nhật Bản
16 678/SLĐTBXH-BTPCTNXH 06/05/2021 Hướng dẫn trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước
17 674/SLĐTBXH-BTPCTNXH 06/05/2021 Góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030
18 669/SLĐTBXH-VP 04/05/2021 V/v quyết định thống nhất chuyển công tác viên chức Võ Thị Tố QUyên
19 665/SLĐTBXH-BTPCTNXH 06/05/2021 V/v góp ý dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh
20 668/SLĐTBXH-LĐVLBH 06/05/2021 V/v tiếp nhận nội quy lao động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco