Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Chi tiết bài viết Chuyển đổi số

Đồng Tháp thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Kế hoạch triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng trợ giúp xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ chính sách, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông trên địa bàn, góp phần xây dựng chính sách điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán.

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 03 - 06/2023 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thành phố Hồng Ngự và huyện Tháp Mười. Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, sẽ tổng kết rút kinh nghiệm và triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan.

Trong giai đoạn thí điểm, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả an sinh xã hội thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng qua tài khoản số, tài khoản Ngân hàng. Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm sẽ xem xét thay đổi, bổ sung hoặc giữ nguyên đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị cung cấp dịch vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch và tổ chức tập huấn hướng dẫn quy định, quy trình thực hiện chi trả trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho cán bộ, công chức Lao động - Thương binh và Xã hội, nhân viên đơn vị cung cấp dịch vụ và đối tượng.

Nguồn: 91/KH-UBND

Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp (Việt Tiến)