Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

Cải cách hành chính Chi tiết bài viết

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SLĐTBXH ngày 02/02/2023 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thành lập đoàn và thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 04 phòng chuyên môn: Phòng Lao động - Việc làm – Bảo hiểm, Phòng Người có công, Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới; 04 đơn vị trực thuộc Sở: Trường Trung cấp Thanh Bình, Trường Trung cấp Hồng Ngự, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Cơ sở Điều trị nghiện; 04 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Hồng Ngự và Tân Hồng.