Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố TTHC lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố TTHC lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Ngày 29 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ký ban hành Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC và Quyết định số 1486/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ngày 29 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ký ban hành Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC và Quyết định số 1486/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo đó, có tổng số 142 TTHC, cụ thể như sau: 23 TTHC liên thông giữa cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; 01 TTHC liên thông giữa cấp huyện, cấp tỉnh; 07 TTHC liên thông giữa cấp xã và cấp huyện; 84 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; 11 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; 16 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC bãi bỏ Quyết định số 1315/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 11 năm 2020; Quyết định 1486/QĐ-UBND-HC bãi bỏ Quyết định số 1316/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 11 năm 2020 và Quyết định số 957/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Tải Quyết định tại đây.

Phương Khanh