Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Rà soát, đề xuất phân cấp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Rà soát, đề xuất phân cấp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Căn cứ Hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện Công văn số 56/UBND-KSTTHC ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Qua nghiên cứu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành rà soát tổng số 259/294 TTHC (cấp Bộ: 169; cấp tỉnh, huyện: 90), trong đó có 35 thủ tục cấp tỉnh, huyện không phát sinh hồ sơ trong 03 năm.

Kết quả, đã đề nghị phân cấp 27 TTHC. Trong đó: thủ tục cấp Bộ là 03 (đạt tỷ lệ 1,78%); thủ tục cấp tỉnh, huyện là 24 (đạt tỷ lệ 26,267%).

Các TTHC đề xuất phân cấp thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Người có công, Việc làm, Lao động, Tiền lương và Phòng, chống tệ nạn xã hội./.

Phương Khanh