Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Công bố Thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Công bố Thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngày 20/7/2021, Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, đã công bố 02 TTHC cấp tỉnh; 02 TTHC liên thông cấp huyện, cấp tỉnh; 01 TTHC liên thông cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh cụ thể như sau:

1. Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19.

2. Thủ tục Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19.

3. Thủ tục Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19.

4. Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19.

5.  Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tải Quyết định.

Phương Khanh