Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch số 109/KH-SLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 về kiểm tra CCHC năm 2021.

Kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC nhằm đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nội dung CCHC tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở, để tìm ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của ngành; chấn chỉnh và nâng cao tinh thần trách nhiệm của trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, chế độ công vụ, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, người lao động ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sở sẽ thành lập Tổ kiểm tra và kiểm tra 04 phòng chuyên môn thuộc Sở, 03 đơn vị trực thuộc Sở và 04 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, thời gian dự kiến trong Quý II và Quý III năm 2021, tập trung vào các nội dung:

- Công tác chỉ đạo, triển khai và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo Kế hoạch CCHC năm 2021 của Sở, các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của UBND Tỉnh và của Sở; công tác tuyên truyền CCHC tại cơ quan, đơn vị.

 - Việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các phòng chuyên môn; công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Việc cập nhật, xây dựng danh mục và quy trình giải quyết nội bộ TTHC; rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; tình hình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức; việc công khai TTHC; xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến TTHC.

- Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, các quy định về văn hoá công sở.

- Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, sử dụng công chức; việc nhận xét, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức hàng năm; việc đăng ký và lập danh mục hồ sơ công việc cá nhân, quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu công việc hàng năm.

- Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (tỷ lệ công chức và người lao động sử dụng mail công vụ, ứng dụng phần mềm trong quản lý, giải quyết TTHC…)

- Việc duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan, đơn vị.

- Tình hình tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến quá trình giải quyết công việc của công chức trong đơn vị.

Xem chi tiết Kế hoạch số 109/KH-SLĐTBXH.

Phương Khanh