Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 3 (mở rộng) cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 3 (mở rộng) cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp

Ngày 21/9/2020, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND-HC về việc thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 3 (mở rộng).

 

Cụ thể như sau:

1. Tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh: tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tài chính, An toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế) và các thủ tục hành chính thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Tỉnh.

2. Tại Bộ phận Một cửa huyện Tháp Mười: tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Xây dựng – Quy hoạch, công thương, kế hoạch và đầu tư, tài chính, giáo dục và đào tạo, nội vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế.

3. Tại Bộ phận Một cửa huyện Hồng Ngự: tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết 2 quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính về đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc lĩnh vực tư pháp.

4. Tại Bộ phận Một cửa huyện Tân Hồng: tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Chứng thực – Hộ tịch, đăng ký kinh doanh, xây dựng. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về chứng thực chữ ký trong các văn bản, giấy tờ, chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật và tại khoản 4 Điều này.

5. Tại Bộ phận Một cửa của 13 đơn vị cấp xã thuộc 08 huyện, thị xã: tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các thủ tục hành chính liên thông, các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và các thủ tục hành chính theo: Mô hình Hẹn giờ thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà người dân trên địa bàn tỉnh, Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh…

Dựa vào thực tế công việc tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công và tại từng Bộ phận Một cửa các huyện, các xã theo hướng hiệu quả và tiết kiệm lao động mà bố trí số lượng nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ phù hợp.

Tải Quyết định 1469/QĐ-UBND-HC.