Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 và lộ trình đến năm 2025

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 và lộ trình đến năm 2025

          Ngày 01/10/2020, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 và lộ trình đến năm 2025

          Theo Quyết định, năm 2020 có 838 TTHC thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Tỉnh, trong đó TTHC thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội là 51 (chiếm tỷ lệ 35,17% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực của ngành).

          Lộ trình đến năm 2025, sẽ có 13 TTHC cấp tỉnh, 06 TTHC cấp huyện và 35 TTHC cấp xã thuộc lĩnh vực của ngành được đưa vào thực hiện tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Tỉnh.

          Tải Quyết định 1517/QĐ-UBND-HC.