Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Hiệu quả từ hoạt động của hệ thống Tổng đài 1022

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Hiệu quả từ hoạt động của hệ thống Tổng đài 1022

Tổng đài 1022 được thành lập theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND-TL ngày 28/10/2019 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2020, là đường dây nóng thống nhất trong toàn tỉnh để tiếp nhận, xử lý và trả lời các yêu cầu, thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Sở Lao động – TB&XH đã kịp thời thông tin, tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động và lợi ích mang lại của Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp bằng các hình thức phù hợp như: thông tin thông qua phần mềm quản lí văn bản; lồng ghép tại các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1455/QĐ-UBND-HC ngày 02/12/2019 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp. Thực hiện đặt Banner Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp trên Trang thông tin điện tử của cơ quan theo địa chỉ https://dongthap.gov.vn/vi/web/sldtbxh, đồng thời liên kết với địa chỉ: 1022.dongthap.gov.vn để người dân, doanh nghiệp biết thực hiện.

Chánh văn phòng Sở là đầu mối sẽ tiếp nhận các thông tin yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài 1022. Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động phối hợp cùng Chánh văn phòng Sở đảm bảo các thông tin được xử lý xuyên suốt, nhanh chóng, thống nhất, hiệu quả; xử lý, phản hồi thông tin thể hiện rõ trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân Tỉnh, trả lời đúng nội dung phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của người dân, doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020, thông qua Tổng đài 1022, Sở Lao động – TB&XH đã tiếp nhận 65 kiến nghị, phản ánh (60 hỏi thông tin, 05 phản ánh) và đã xử lý 65 kiến nghị, phản ánh (đạt 100%).

Phần lớn phản ánh, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực: chính sách bảo trợ; tìm hiểu thông tin về việc tạm dừng các hoạt động trong mùa dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND Tỉnh; chính sách hỗ trợ người lao động theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Công văn số 274/UBND-KT ngày 27/4/2020 của UBND Tỉnh hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Trong thời gian tới, Sở Lao động – TB&XH sẽ tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài, mang lại sự hài lòng nhiều hơn nữa đối với tổ chức, công dân, đảm bảo thực hiện tốt mục đích, ý nghĩa của Đề án thí điểm thành lập Tổng đài 1022 trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Phương Khanh