Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Công bố Thủ tục hành chính bãi bỏ, mới ban hành và sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Quản lý lao động ngoài nước và An toàn, vệ sinh lao động.

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Đồng Tháp: Công bố Thủ tục hành chính bãi bỏ, mới ban hành và sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Quản lý lao động ngoài nước và An toàn, vệ sinh lao động.

Ngày 01/3/2022, Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND-HC công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, bãi bỏ 03 TTHC và công bố mới 03 TTHC theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường cao đẳng, cụ thể như sau:

          * TTHC bãi bỏ

          1. Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .

2. Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Thủ tục cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* TTHC mới ban hành

1. Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra, tại Quyết định số 175/QĐ-UBND-HC ngày 01/3/2022, Chủ tịch UBND Tỉnh cũng đã công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, sửa đổi, bổ sung 02 TTHC theo quy định tại Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể như sau:

1. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày.

2. Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết.

Tải Quyết định tại đây.