Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Ban hành các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Ban hành các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Nhằm tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện; đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Với mục đích xây dựng Kế hoạch phải cụ thể từng nội dung, nhiệm vụ bám sát chương trình, kế hoạch của Tỉnh để triển khai thực hiện đúng theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh nói chung và của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nói riêng, trên cơ sở các Kế hoạch của UBND Tỉnh, Sở đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch số 04/KH-SLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2022 về cải cách hành chính năm 2022;

2. Kế hoạch số 23/KH-SLĐTBXH ngày 11 tháng 02 năm 2022 về kiểm tra cải cách hành chính năm 2022;

3. Kế hoạch số 08/KH-SLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2022 về kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022;

4. Kế hoạch số 07/KH-SLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022.

Phương Khanh