Xuất bản thông tin

null Công ty Cổ phần XNK Y tế Domesco công bố đủ điều kiện hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A

Trang chủ Tin tức

Công ty Cổ phần XNK Y tế Domesco công bố đủ điều kiện hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A

Công ty Cổ phần XNK Y tế Domesco, địa chị tại số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đơn vị tự công bố đủ điều kiện hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (huấn luyện nhóm 4 và 6) theo quy định tại Khoản 3, Điều 28 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phòng Lao động-VL-BH