Văn bản

Không có không có hồ sơ.
Người dùng lựa chọn Số ký hiệu Ngày ký Người ký Trích yếu Cơ quan ban hành  
43/VPUBND-THVX 02/01/2020 Nguyễn Lâm Thanh Thủy V/v quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Văn phòng UBND tỉnh
40/VPUBND-THVX 01/01/2020 Nguyễn Lâm Thanh Thủy V/v công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề nghiệp quốc gia năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh