Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [648/SLĐTBXH-GDNN 10/05/2021 V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19
2 97/BC-SLĐTBXH 10/05/2021 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
3 658/SLĐTBXH-VP 10/05/2021 V/v rà soát Danh mục thủ tục hành chính đã được công bố, công khai trên Cổng Dịch vụ công Tỉnh
4 96/BC-SLĐTBXH 10/05/2021 Báo cáo định kỳ phần mềm đơn thư tháng 5/2021
5 654/SLĐTBXH-VP 10/05/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Nghị quyết 154/NQ-CP
6 86/QĐ-SLĐTBXH 10/05/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa nền mộ Nghĩa Trang Liệt Sĩ Tam Nông
7 656/SLĐTBXH-VP 10/05/2021 báo vắng lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 29
8 655/SLĐTBXH-LĐVLBH 10/05/2021 V/v hỗ trợ báo cáo và cung cấp số liệu về lao động nước ngoài
9 659/SLĐTBXH-TEBĐG 10/05/2021 báo cáo kết quả trương tiếp và làm việc với cán bộ UNICEF Việt Nam tại Đồng Tháp
10 85/QĐ-SLĐTBXH 10/05/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp
11 [662/SLĐTBXH-VP v phối hợp triển khai phần mềm phòng, chống mã độc tập trung
12 700/SLĐTBXH-TCKT 10/05/2021 V/v xin chủ trương bổ sung nguồn vốn tổ chức tự kinh doanh
13 697/SLĐTBXH-GDNN 10/05/2021 V/v đề xuất chuyên gia kỹ thuật
14 699/SLĐTBXH-LĐVLBH 10/05/2021 V/v tiếp nhận nội quy lao động của Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng ĐT
15 698/SLĐTBXH-LĐVLBH 10/05/2021 698/SLĐTBXH-LĐVLBHV/v đề nghị cho vay 100% chi phí xuất cảnh đi làm việc ở Nhật Bản
16 665/SLĐTBXH-BTPCTNXH 06/05/2021 V/v góp ý dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh
17 669/SLĐTBXH-VP 04/05/2021 V/v quyết định thống nhất chuyển công tác viên chức Võ Thị Tố QUyên
18 668/SLĐTBXH-LĐVLBH 06/05/2021 V/v tiếp nhận nội quy lao động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco
19 681/SLĐTBXH-LĐVLBH 06/05/2021 V/v dự thảo Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025
20 677/SLĐTBXH-GDNN 06/05/2021 V/v triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - TB&XH
21 674/SLĐTBXH-BTPCTNXH 06/05/2021 Góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030
22 675/SLĐTBXH-VP 06/05/2021 V/v thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật
23 678/SLĐTBXH-BTPCTNXH 06/05/2021 Hướng dẫn trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước
24 680/SLĐTBXH-GDNN 06/05/2021 V/v cấp bù miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; học bổng khuyến khích học tập cho HSSV
25 679/SLĐTBXH-VP 06/05/2021 V/v rà soát nội dung thực hiện các mục tiêu bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26 673/SLĐTBXH-VP 06/05/2021 V/v góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
27 100/BC-SLĐTBXH 06/05/2021 Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Lao động – thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
28 682/SLĐTBXH-GDNN 06/05/2021 V/v đăng ký nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021
29 05/SLĐTBXH-TCKT 06/05/2021 Lương tháng 5/2021
30 87/QĐ-SLĐTBXH 06/05/2021 Về việc chấm dứt hợp đồng lao động Lê Huỳnh Vinh