Số liệu báo cáo ngành

MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẠT ĐƯỢC CỦA NGÀNH NĂM 2020

1. Giải quyết việc làm cho 34.306 lao động đạt 114,4% kế hoạch, duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 3%.

2. Đã tổ chức đưa 1.104 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 110,4% so với kế hoạch năm.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới đào tạo nghề ở cả các cấp trình độ cho 21.567/21.500 học viên, đạt 100,3% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70 %, trong đó qua đào tạo nghề đạt 50 %.

4. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm 0,87%, hiện còn 1,86%.

5. Đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội đã được giải quyết cơ bản.

6. Các huyện, thành phố đã vận động hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa, đạt  200% kế hoạch và sửa chữa 103 căn cho các hộ chính sách trên địa bàn tỉnh, đạt 206%; tổ chức điều dưỡng người có công: 3.292/3.050 người, đạt 108% kế hoạch.

7. 100% số nạn nhân bị buôn bán trở về được hưởng các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

8. Trên 93 % trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

9. Quỹ bảo trợ trẻ em đã vận động 8,55 tỷ đồng, đạt 107%. Trong đó: cấp tỉnh vận động 3,2 tỷ; cấp huyện vận động 410 triệu; cấp xã vận động 4,94 tỷ.

10. Các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới cơ bản đều đạt các tiêu chí về giảm nghèo, việc làm và tiêu chí thành phần thuộc quản lí của ngành.

 

(Theo Báo cáo số 292/BC-SLĐTBXH ngày 29/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tin tức