Danh mục Thủ tục hành chính

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Xem chi tiết

I. LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

01

BLĐ-TBVXH-286413

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

01.ATVSLD

02

BLĐ-TBVXH-286414

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

02.ATVSLD

03

BLĐ-TBVXH-286392

Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

03.ATVSLD

04

BLĐ-TBVXH-286396

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)

04.ATVSLD

05

BLĐ-TBVXH-286397

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

05.ATVSLD

II. LĨNH VỰC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

01

B-BLD-286074-TT

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

01.BHTN

02

B-BLD-286075-TT

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

02.BHTN

03

B-BLD-286076-TT

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

03.BHTN

04

B-BLD-286077-TT

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

04.BHTN

05

B-BLD-286078-TT

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

05.BHTN

06

B-BLD-286079-TT

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

06.BHTN

07

B-BLD-286080-TT

Giải quyết hỗ trợ học nghề

07.BHTN

08

B-BLD-286081-TT

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

08.BHTN

09

B-BLD-286082-TT

Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng

09.BHTN

10

B-BLD-286083-TT

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

10.BHTN

III. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

01

BLĐ-TBVXH-286371

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

01.BTXH

02

BLĐ-TBVXH-286372

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

02.BTXH

03

BLĐ-TBVXH-286374

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

03.BTXH

04

BLĐ-TBVXH-286373

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

04.BTXH

05

BLĐ-TBVXH-286375

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

05.BTXH

06

BLĐ-TBVXH-286378

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

06.BTXH

07

BLĐ-TBVXH-286379

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

07.BTXH

08

BLĐ-TBVXH-286382

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

08.BTXH

09

BLĐ-TBVXH-286383

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

09.BTXH

10

BLĐ-TBVXH-286385

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

10.BTXH

11

B-BLD-286116-TT

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

11.BTXH

12

BLĐ-TBVXH-286384

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – TB&XH

12.BTXH

13

BLĐ-TBVXH-286386

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – TB&XH cấp

13.BTXH

14

BLĐ-TBVXH-286389

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

14.BTXH

15

BLĐ-TBVXH-286390

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

15.BTXH

16

B-BLD-286126-TT

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

16.BTXH

17

B-BLD-286127-TT

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

17.BTXH

18

B-BLD-286341-TT

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

18.BTXH

19

B-BLD-286342-TT

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

19.BTXH

20

B-BLD-286128-TT

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở và sửa chữa nhà ở

20.BTXH

21

B-BLD-286208-TT

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020

21.BTXH

22

BLĐ-TBVXH-286391

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

22.BTXH

23

BLĐ-TBVXH-286376

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội cấp tỉnh

23.BTXH

24

BLĐ-TBVXH-286277

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

24.BTXH

25

 

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

25.BTXH

26

BLĐ-TBVXH-DTP-286110

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

26.BTXH

27

BLĐ-TBVXH-DTP-286111

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

27.BTXH

28

BLĐ-TBVXH-DTP-286112

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

28.BTXH

29

 

Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc

29.BTXH

30

BLĐ-TBVXH-DTP-286115

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng)

30.BTXH

31

 

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội

31.BTXH

32

 

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng

32.BTXH

33

 

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

33.BTXH

34

 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất

34.BTXH

35

 

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo

35.BTXH

36

BLĐ-TBVXH-DTP-286108

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

36.BTXH

37

BLĐ-TBVXH-DTP-286107

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

37.BTXH

IV. LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

 

01

B-BLD-286355-TT

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

01.TE

02

B-BLD-286350-TT

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly

02.TE

03

B-BLD-286351-TT

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

03.TE

04

B-BLD-286352-TT

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

04.TE

05

B-BLD-286353-TT

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

05.TE

06

B-BLD-286354-TT

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

06.TE

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

01

B-BLD-286262-TT

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

01.GDNN

02

B-BLD-286264-TT

Chia tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

02.GDNN

03

B-BLD-286267-TT

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

03.GDNN

04

B-BLD-286268-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

04.GDNN

05

B-BLD-286269-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

05.GDNN

06

B-BLD-286294-TT

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

06.GDNN

07

B-BLD-286295-TT

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)

07.GDNN

08

B-BLD-286297-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp

08.GDNN

09

B-BLD-286298-TT

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

09.GDNN

10

B-BLD-286301-TT

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

10.GDNN

11

B-BLD-286334-TT

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

11.GDNN

12

B-BLD-286337-TT

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

12.GDNN

13

B-BLD-286339-TT

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

13.GDNN

14

B-BLD-286265-TT

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

14.GDNN

15

B-BLD-286266-TT

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

15.GDNN

16

B-BLD-286335-TT

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

16.GDNN

17

B-BLD-286336-TT

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

17.GDNN

18

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

18.GDNN

19

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

19.GDNN

20

B-BLĐ-262240-TT

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

20.GDNN

VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

01

 

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

01.LDVL

02

BLĐ-TBVXH-286420

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

02.LDVL

03

BLĐ-TBVXH-286421

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

03.LDVL

04

BLĐ-TBVXH-286422

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

04.LDVL

05

BLĐ-TBVXH-286423

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

05.LDVL

06

BLĐ-TBVXH-286424

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

06.LDVL

07

B-BLD-286084-TT

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

07.LDVL

08

B-BLD-286085-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

08.LDVL

09

B-BLD-286086-TT

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

09.LDVL

10

B-BLD-286142-TT

Đăng ký nội quy lao động

10.LDVL

11

B-BLD-286309-TT

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

11.LDVL

12

B-BLD-286310-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

12.LDVL

13

B-BLD-286307-TT

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

13.LDVL

14

 

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

14.LDVL

15

B-BLD-286311-TT

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài

15.LDVL

16

B-BLD-286064-TT

Đăng ký hợp đồng cá nhân

16.LDVL

17

B-BLD-286065-TT

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

17.LDVL

18

B-BLD-286308-TT

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

18.LDVL

19

B-BLD-286146-TT

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

19.LDVL

20

Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

20.LDVL

21

Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

21.LDVL

22

Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

22.LDVL

23

Thủ tục Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

23.LDVL

24

Thủ tục Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

24.LDVL

VII. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

01

B-BLD-286155-TT

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

01.NCC

02

B-BLD-286158-TT

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với ngời có công hoặc thân nhân

02.NCC

03

B-BLD-286160-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

03.NCC

04

B-BLD-286163

Giám định vết thương còn sót

04.NCC

05

B-BLD-286164-TT

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

05.NCC

06

B-BLD-286168-TT

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

06.NCC

07

B-BLD-286169-TT

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (chuyển đi)

07.NCC

08

B-BLD-286172

Giải quyết hồ sơ đề nghị giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát

08.NCC

09

B-BLD-286179-TT

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

09.NCC

10

B-BLD-286182-TT

Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

10.NCC

11

B-BLD-286183-TT

Cấp giấy giới thiệt đi thăm viếng mộ liệt sĩ

11.NCC

12

 

Hỗ trợ tiền thăm viếng mộ liệt sĩ, đi chuyển hài cốt liệt sĩ

12.NCC

13

B-BLD-286184-TT

Hỗ trợ tiền cho người có công đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

13.NCC

14

B-BLD-286185-TT

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

14.NCC

15

B-BLD-286186-TT

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

15.NCC

16

B-BLD-286173-TT)

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương , huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

16.NCC

17

 

Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công

17.NCC

18

 

Giải quyết chế độ mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh từ trần

18.NCC

19

B-BLD-286153-TT

Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

19.NCC

20

B-BLD-286157-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

20.NCC

21

B-BLD-286159-TT

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

21.NCC

22

B-BLD-286161-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

22.NCC

23

B-BLD-286165-TT

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

23.NCC

24

B-BLD-286166-TT

Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

24.NCC

25

B-BLD-286167-TT

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

25.NCC

26

B-BLD-286170-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

26.NCC

27

B-BLD-286171-TT

Giải quyết trợ cấp ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng

27.NCC

28

B-BLD-286176-TT

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

28.NCC

29

B-BLD-286177-TT

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

29.NCC

30

B-BLD-286181-TT

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

30.NCC

31

B-BLD-286188-TT

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

31.NCC

32

B-BLD-286189-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi người có công giúp đỡ cách mạng

32.NCC

33

B-BLD-286174-TT

Mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có công hoặc thân nhân thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế

33.NCC

34

B-BLD-286180-TT

Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

34.NCC

VIII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

01

B-BLD-286026-TT

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

01.PCTNXH

02

B-BLD-286027-TT

Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

02.PCTNXH

03

B-BLD-286028-TT

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

03.PCTNXH

04

B-BLD-286029-TT

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (B-BLD-286029-TT)

04.PCTNXH

05

B-BLD-286030-TT

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

05.PCTNXH

06

B-BLD-286033-TT

Nghỉ chịu tang của học viên tại Cơ sở điều trị nghiện Tỉnh

06.PCTNXH

07

B-BLD-286034-TT

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

07.PCTNXH

Văn bản

Văn bản