220526 - Danh mục Thủ tục hành chính 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC và 1486/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021, 1968/QĐ-UBND-HC ngày 28/12/2021, 103/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022, 175/QĐ-UBND-HC và 176/QĐ-UBND-HC ngày 01/3/2022, 664/QĐ-UBND-HC ngày 23/6/2022, 679/QĐ-UBND-HC ngày 28/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

TT Mã số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Nội dung
I LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1 1.000553 Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Xem chi tiết
2 1.000530 Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Xem chi tiết
3 1.000523 Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Xem chi tiết
4 1.000509 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Xem chi tiết
5 1.000482 Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận Xem chi tiết
6 1.000167 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Xem chi tiết
7 1.000160  Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận Xem chi tiết
8 1.000138 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Xem chi tiết
9 1.000154 Cho phép thành lập phân hiệu của Trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Xem chi tiết
10 2.001959 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập Xem chi tiết
11 1.000243 Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Xem chi tiết
12 2.000099 Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  Xem chi tiết
13 1.000234 Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Xem chi tiết
14 1.000226 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xem chi tiết
15 1.000031 Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xem chi tiết
16 2.000189 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Xem chi tiết
17 1.000389 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Xem chi tiết
18 2.002284 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Xem chi tiết
19 2.001960 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Xem chi tiết
20 1.010590 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Xem chi tiết
21 1.010591 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Xem chi tiết
22 1.010592 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Xem chi tiết
23 1.010593 Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Xem chi tiết
24 1.010594 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị Xem chi tiết
25 1.010595 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Xem chi tiết
26 1.010596 Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Xem chi tiết
27 1.010587 Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Xem chi tiết
28 1.010588 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Xem chi tiết
29 1.010589 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Xem chi tiết
II LĨNH VỰC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
30 1.001978 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Xem chi tiết
31 2.001953 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Xem chi tiết
32 2.000178 Chuyển nơi  hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Xem chi tiết
33 1.000401 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Xem chi tiết
34 2.000839 Giải quyết hỗ trợ học nghề Xem chi tiết
35 2.000148 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Xem chi tiết
36 1.001973 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp  Xem chi tiết
37 1.001966 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp  Xem chi tiết
38 1.000362 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng  Xem chi tiết
III LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM            
39 1.009466 Thành lập Hội đồng Thương lượng tập thể Xem chi tiết
40 1.009467 Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. Xem chi tiết
41 1.009811 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam  Xem chi tiết
42 1.009873 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Xem chi tiết
43 1.009874 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Xem chi tiết
44 2.001955 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Xem chi tiết
45 1.000459 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Xem chi tiết
46 2.000205 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Xem chi tiết
47 2.000192 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Xem chi tiết
48 1.000479 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Xem chi tiết
49 1.000464 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Xem chi tiết
50 1.000448 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Xem chi tiết
51 1.000436 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Xem chi tiết
52 1.000414 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Xem chi tiết
53 1.000105 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Xem chi tiết
54 2.000219 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Xem chi tiết
55 1.001865 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Xem chi tiết
56 1.001853 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Xem chi tiết
57 1.001823 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Xem chi tiết
58 1.000502 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày Xem chi tiết
59 2.002028 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết Xem chi tiết
60 1.005132 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Xem chi tiết
61 1.001881 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động  Xem chi tiết
62 3.000204 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Xem chi tiết
63 3.000205 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động Xem chi tiết
IV LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
64 1.010803 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xem chi tiết
65 1.010801 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Xem chi tiết
66 1.010802 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Xem chi tiết
67 1.010806 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Xem chi tiết
68 1.010807 Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an Xem chi tiết
69 1.010808 Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Xem chi tiết
70 1.010809 Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Xem chi tiết
71 1.010813 Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình Xem chi tiết
72 1.010822 Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên Xem chi tiết
73 1.010823 Hưởng lại chế độ ưu đãi Xem chi tiết
74 1.010826 Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Xem chi tiết
75 1.010827 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Xem chi tiết
76 1.010828 Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng Xem chi tiết
77 1.010831 Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh Xem chi tiết
78 1.010832 Thăm viếng mộ liệt sĩ Xem chi tiết
79 1.010833 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Xem chi tiết
80 2.002308 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Xem chi tiết
81 1.004964 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Xem chi tiết
82 1.001257 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lầnđối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xem chi tiết
83 2.002307 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với  Cựu chiến binh  Xem chi tiết
84 1.005387 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Xem chi tiết
85 1.010804 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Xem chi tiết
86 1.010805 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an Xem chi tiết
87 1.010810 Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an Xem chi tiết
88 1.010812 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Xem chi tiết
89 1.010816 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xem chi tiết
90 1.010817 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xem chi tiết
91 1.010818 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Xem chi tiết
92 1.010819 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Xem chi tiết
93 1.010820 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Xem chi tiết
94 1.010821 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xem chi tiết
95 1.010824 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Xem chi tiết
96 1.010825 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Xem chi tiết
97 1.010829 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xem chi tiết
98 1.010830 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xem chi tiết
99 1.010814 Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Xem chi tiết
100 1.010815 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng Xem chi tiết
101 1.010811 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý Xem chi tiết
V LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
102 2.002341 Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động. Xem chi tiết
103 2.002343 Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp Xem chi tiết
104 2.000111 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Xem chi tiết
105 1.005449 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) Xem chi tiết
106 1.005450 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) Xem chi tiết
107 2.000134 Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Xem chi tiết
108 LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
109 1.001806 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Xem chi tiết
110 1.001305 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Xem chi tiết
111 2.000477 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Xem chi tiết
112 2.000141 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Xem chi tiết
113 2.000062 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Xem chi tiết
114 2.000056 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  Xem chi tiết
115 2.000051 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Xem chi tiết
116 2.000777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Xem chi tiết
117 2.000298 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  Xem chi tiết
118 2.000294 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  Xem chi tiết
119 1.100684 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Xem chi tiết
120 2.200029 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  Xem chi tiết
121 2.000751 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Xem chi tiết
122 1.001699 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Xem chi tiết
123 1.001653 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Xem chi tiết
124 2.000602 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020 Xem chi tiết
125 1.000506 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Xem chi tiết
126 1.000489 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Xem chi tiết
127 2.000355 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Xem chi tiết
128 1.001310 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cơ sở trợ giúp trẻ em Xem chi tiết
129 2.000286 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Xem chi tiết
130 2.000282 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện  Xem chi tiết
131 1.001776 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Xem chi tiết
132 1.001758 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Xem chi tiết
133 1.001753 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Xem chi tiết
134 1.001731 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Xem chi tiết
135 1.001739 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Xem chi tiết
136 2.000744 Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Xem chi tiết

220526 - Danh mục Thủ tục hành chính 2

VII LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
137 2.000025 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Xem chi tiết
138 2.000027 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Xem chi tiết
139 2.000032 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Xem chi tiết
140 2.000036 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Xem chi tiết
141 1.000091 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Xem chi tiết
142 2.000044 Nghỉ chịu tang của học viên tại Cơ sở điều trị nghiện Tỉnh Xem chi tiết
143 2.200049 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Xem chi tiết
144 1.000123 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Xem chi tiết
145 1.000132 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Xem chi tiết
146 1.003521 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Xem chi tiết
147 2.001661 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Xem chi tiết
VIII LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM
148 2.001942 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Xem chi tiết
149 1.004946 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly Xem chi tiết
150 1.004944 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Xem chi tiết
151 2.001947 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Xem chi tiết
152 1.004941 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Xem chi tiết
153 2.001944 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Xem chi tiết