Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Quy trình thực hiện Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quy trình thực hiện Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 27/8/2020, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND-HC về việc ban hành Quy trình thực hiện Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

          Theo Quyết định, Quy trình thực hiện Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gồm 03 bước cụ thể như sau:

          Bước 1: Đăng ký thực hiện

          Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp (tại địa chỉ: dichvucong.dongthap.gov.vn) có thể đăng ký kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích, đã được tích hợp tại từng dịch vụ công trực tuyến. Khi đăng ký kết hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích, cá nhân, tổ chức không cần phải đến trực tiếp Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (sau đây gọi chung là Bộ phận Một cửa) khi nhận kết quả giải quyết để nộp hồ sơ giấy, các khoản phí, lệ phí hoặc đối chiếu bản chính (nếu có) theo quy định hiện hành về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

          Trường hợp đã nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 nhưng chưa đăng ký dịch vụ bưu chính công ích kết hợp như trên, cá nhân, tổ chức có thể đăng ký lại yêu cầu này thông qua: Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp, Bộ phận Một cửa hoặc Bưu điện các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Kèm danh sách địa chỉ các kênh cần liên hệ để đặt yêu cầu), không phân biệt địa giới hành chính hoặc cấp thẩm quyền giải quyết mà hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được tiếp nhận. Khi đăng ký yêu cầu, cá nhân, tổ chức cung cấp đầy đủ thông tin về hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 như: Mã hồ sơ, tên chủ hồ sơ, số chứng minh nhân dân, tên TTHC hoặc thông tin cần thiết khác được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đã tiếp nhận tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp qua các kênh thông tin phù hợp theo quy định.

          Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp, Bộ phận Một cửa các cấp chịu trách nhiệm chuyển thông tin đăng ký, được cá nhân, tổ chức cung cấp đến Bưu điện cùng cấp bằng các hình thức thích hợp.

Bước 2: Phối hợp xác nhận thông tin và nhận hồ sơ giấy

Bưu điện Tỉnh chịu trách nhiệm:

- Điều phối thông tin đăng ký của cá nhân, tổ chức trong hệ thống Bưu điện và thông tin đăng ký được chuyển đến từ Cổng Dịch vụ công của Tỉnh, Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp và Bộ phận Một cửa các cấp tại Bước 1; đồng thời, thông tin và xác nhận với Bộ phận Một cửa đã tiếp nhận hồ sơ trực tuyến về việc cá nhân, tổ chức đã đăng ký dịch vụ bưu chính công ích kết hợp đối với hồ sơ trực tuyến này.

- Cử nhân viên Bưu điện liên hệ và đến địa chỉ cá nhân, tổ chức yêu cầu để kiểm đếm và nhận hồ sơ giấy, các bản chính cần đối chiếu, các tài liệu khác (nếu hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đó có quy định nộp lại hồ sơ giấy hoặc đối chiếu với bản chính khi nhận kết quả) và các khoản phí, lệ phí (nếu có). Cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ giấy, các bản chính và tài liệu có liên quan phải phù hợp với hồ sơ trực tuyến đã nộp.

Bước 3: Đối chiếu hồ sơ giấy và trả kết quả tại địa chỉ cung cấp

Bưu điện và Bộ phận Một cửa cùng cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi về tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến tại Bước 2. Khi có kết quả giải quyết TTHC, nhân viên Bưu điện mang các hồ sơ, tài liệu, các khoản phí, lệ phí đã nhận của cá nhân, tổ chức tại Bước 2 đến Bộ phận Một cửa đã tiếp nhận hồ sơ trực tuyến để đối chiếu (nếu có) và nhận kết quả giải quyết hồ sơ theo quy định.

Khi đã nhận kết quả giải quyết hồ sơ, Bưu điện chịu trách nhiệm chuyển trả kết quả giải quyết đến địa chỉ được cá nhân, tổ chức yêu cầu.

Điểm đặc biệt là đối với các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công Tỉnh được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ (đã được kết nối, tích hợp) hoặc các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thực hiện trên Cổng dịch vụ công cấp Bộ được sử dụng trên địa bàn Tỉnh cũng được áp dụng theo quy trình kết hợp trên. Đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã nộp, cá nhân, tổ chức có thể đề nghị áp dụng theo quy trình kết hợp trên để nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa chỉ yêu cầu.

          Tải Quyết định 1326/QĐ-UBND-HC.

Phương Khanh