Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Quy định nội dung và mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Trang chủ Tin tức

Quy định nội dung và mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 62/2022/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/11/2022.

Theo đó, đối tượng áp dụng đối với người nghiện ma tuý bị áp dụng biện pháp và trong thời gian chờ lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính; người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện ma túy; người bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ này.

 

Nội dung Thông tư quy định chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, bao gồm: Chi lập, xét duyệt hồ sơ đăng ký. Chi thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng theo phân công của Chủ tịch UBND cấp xã, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét quyết định mức thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng tối đa không quá 0,6 lần mức lương cơ sở hiện hành theo điểm a Khoản 4 Điều 34 Nghị định 116/2021/NĐ-CP. Chi hỗ trợ một lần kinh phí cai nghiện khi hoàn thành ít nhất 3 giai đoạn theo Điều 22, 23, 24 Nghị định 116/2021/NĐ-CP, mức hỗ trợ tối thiểu bằng mức lương cơ sở hiện hành, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức lương cơ sở hiện hành.

Các văn bản: Thông tư liên tịch 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư liên tịch 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư 117/2017/TT-BTC và Thông tư 124/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính có liên quan đến nội dung và mức chi này hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.