Chào mừng bạn đến với Website Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp Trang chủ | Tìm kiếm | Sitemap | Góp ý | Đăng nhập |
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
GIỚI THIỆU CHUNG
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
CƠ CẤU TỔ CHỨC
ĐIỆN THOẠI - EMAIL
VĂN BẢN PHÁT HÀNH
Skip portlet Portlet Menu
Phòng Tài chính Kế toán
Văn phòng Sở
Thanh tra Sở
Phòng Quản lý Đào tạo nghề
Phòng Người có công
Phòng Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em
Phòng Lao động Tiền công
Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội
Phòng Bảo trợ xã hội
Đảng ủy - Đoàn thể Sở
Báo điện tử
Skip portlet Portlet Menu
Weblink
Số lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung chi tiết
Skip portlet Portlet Menu


SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH ĐỒNG THÁP

Trụ sở: 18, đường 30/4, phường 1

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 067.3851606 – Fax: 067.3852980

Email: sldtbxh@dongthap.gov.vn

Website: sldtbxh.dongthap.gov.vn 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

            1. Lãnh đạo Sở:

            a) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc;

            b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; báo cáo trước Hội đồng nhân dân Tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh;

            c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở;

            d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định và theo quy định của pháp luật;

            đ) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành.

            2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp về chuyên môn nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

            a) Văn phòng Sở;

            b) Thanh tra Sở (có con dấu riêng);

            c) Phòng Tài chính – Kế toán;

            d) Phòng Người có công;

            đ) Phòng Lao động – Việc làm - Bảo hiểm;

            e) Phòng Dạy nghề;

            f) Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội;

            h) Phòng Bảo trợ xã hội;

            i) Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

            3. Các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

            a) Trung tâm Dịch vụ việc làm;

            b) Trung tâm Bảo trợ xã hội;

            c) Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội;

            d) Trung tâm Công tác xã hội và bảo vệ trẻ em;

            đ) Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Hồng Ngự;

e) Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Tháp Mười;

f) Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Thanh Bình;

h) Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh;

            i) Quỹ Bảo trợ trẻ em.

            4. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức tham mưu, tổng hợp về chuyên môn nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật;

            5. Mỗi tổ chức tham mưu, tổng hợp về chuyên môn nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng; mỗi tổ chức sự nghiệp thuộc Sở có Thủ trưởng và không quá 02 Phó Thủ trưởng, riêng đối với các Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên không quá 03 Phó Thủ trưởng.

            5. Biên chế

            1. Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, phạm vi hoạt động của Sở;

            2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất hoạt động, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định;

            3. Việc tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO

          ■    Giám đốc: Ông Bùi Thành Nhơn

          ●    Điện thoại: 067.3851.178

          ●    Email: btnhon@dongthap.gov.vn

         ■    Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Tịnh

         ●    Điện thoại: 067.3853.290

         ●    Email: nttinh@dongthap.gov.vn

         ■    Phó Giám đốc: Ông Đỗ Minh Triết

         ●    Điện thoại: 067.3859.755

         ●    Email: dmtriet@dongthap.gov.vn

             Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Duy Khương

            Điện thoại: 067.3852.149

        ●    Email: hdkhuong1@gmail.com


THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN


■  Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Văn Hùng

   ● Điện thoại: 067.3851.606

■  Trưởng phòng Tài chính kế toán: Bà Lê Thị Hoa Nàng

   ● Điện thoại: 067.3852.029

■  Trưởng phòng Dạy nghề: Ông Nguyễn Phú Hào

   ● Điện thoại: 067.3856.132

■  TP Người có công: Ông Lê Thành Sĩ

   ● Điện thoại: 067.3852.031

■  TP Lao động Việc làm Bảo hiểm: Ông Nguyễn Thành Thi

   ● Điện thoại: 067.3852.028

■  TP Bảo trợ xã hội: Ông Lê Văn Hoàng

   ● Điện thoại: 067.3859.131

■  TP phòng chống Tệ nạn xã hội: Ông Lê Tiến Quân

   ● Điện thoại: 067.3852.902

■  TP BV&CS Trẻ em: Bà Lê Thị Phiến

   ● Điện thoại: 067.3853.545

■  Chánh Thanh tra sở: Ông Nguyễn Văn Trung

     Phó Thanh tra sở: Ông Bùi Quang Triêm

     Phó Thanh tra sở: Ông Phạm Văn Hoàng

   ● Điện thoại: 067.3853.291

■  Ban Liên lạc Chiến sĩ bị địch bắt, tù đày: Nguyễn Thái Dũng, Võ Xuân Nghĩa

    ● Điện thoại: 067.3852.031, 3851.606