Chào mừng bạn đến với Website Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp Trang chủ | Tìm kiếm | Sitemap | Góp ý | Đăng nhập |
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
GIỚI THIỆU CHUNG
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
CƠ CẤU TỔ CHỨC
ĐIỆN THOẠI - EMAIL
VĂN BẢN PHÁT HÀNH
Skip portlet Portlet Menu
Phòng Tài chính Kế toán
Văn phòng Sở
Thanh tra Sở
Phòng Quản lý Đào tạo nghề
Phòng Người có công
Phòng Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em
Phòng Lao động Tiền công
Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội
Phòng Bảo trợ xã hội
Đảng ủy - Đoàn thể Sở
Báo điện tử
Skip portlet Portlet Menu
Weblink
Số lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung chi tiết
Skip portlet Portlet Menu


SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH ĐỒNG THÁP

Trụ sở: 18, đường 30/4, phường 1

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 067.3851606 – Fax: 067.3852980

Email: sldtbxh@dongthap.gov.vn

Website: sldtbxh.dongthap.gov.vn 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Sở

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Phó Giám đốc Sở giúp việc cho Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

Việc bổ nhiệm Giám đốc và các Phó giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Các Phòng, đơn vị của Sở:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở (có con dấu);

c) Phòng Tài chính kế toán;

d) Phòng Lao động tiền công;

đ) Phòng Quản lý đào tạo nghề;

e) Phòng Người có công;

g) Phòng Bảo trợ xã hội;

h) Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội;

i) Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em;

k) Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh;

l) Trung tâm Bảo trợ xã hội;

m) Trung tâm Giáo dục lao động xã hội;

n) Trường Trung cấp nghề Tháp Mười;

o) Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự;

p) Trung tâm Giới thiệu việc làm;

r) Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo vệ Trẻ em;

s) Trường Trung cấp nghề Thanh Bình;

t) Quỹ Bảo trợ Trẻ em.

2.2. Tại Khỏan 1 Điều này, các tổ chức quy định từ điểm a đến điểm i là cơ quan hành chính và từ điểm k đến điểm s là đơn vị sự nghiệp.

3. Các tổ chức trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và

Xã hội và Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, giải thể, tổ chức lại trên cơ

sở yêu cầu công tác và phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Cấp Trưởng, cấp phó các tổ chức và đơn vị trực thuộc Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm và miễn nhiệm theo

tiêu chuẩn, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phân cấp quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

5. Biên chế:

 Biên chế hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao.

 Biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO

          ■    Giám đốc: Ông Bùi Thành Nhơn

          ●    Điện thoại: 067.3851.178

          ●    Email: btnhon@dongthap.gov.vn

         ■    Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thanh

         ●    Điện thoại: 067.3853.290

         ●    Email: nvthanh@dongthap.gov.vn

         ■    Phó Giám đốc: Ông Đỗ Minh Triết

         ●    Điện thoại: 067.3859.755

         ●    Email: dmtriet@dongthap.gov.vn

             Phó Giám đốc: Ông Trần Minh Hồng

            Điện thoại: 067.3852.149

        ●    Email: tmhong@dongthap.gov.vn


THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN


■  Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Văn Hùng

   ● Điện thoại: 067.3851.606

■  Trưởng phòng Tài chính kế toán: Bà Trần Thị Thủy

   ● Điện thoại: 067.3852.029

■  TP Quản lý Đào tạo nghề: Ông Nguyễn Thành Thi

   ● Điện thoại: 067.3856.132

■  TP Chính sách Người có công: Ông Lê Thành Sĩ

   ● Điện thoại: 067.3852.031

■  TP Lao động Tiền công: Ông Nguyễn Trọng Tịnh

   ● Điện thoại: 067.3852.028

■  TP Bảo trợ xã hội: Ông Lê Văn Hoàng

   ● Điện thoại: 067.3859.131

■  TP phòng chống Tệ nạn xã hội: Ông Lê Tiến Quân

   ● Điện thoại: 067.3852.902

■  TP BV&CS Trẻ em: Ông Lê Hữu Dụng

   ● Điện thoại: 067.3853.545

■  Chánh Thanh tra sở: Ông Nguyễn Văn Trung

     Phó Thanh tra sở: Ông Bùi Quang Triêm

     Phó Thanh tra sở: Ông Phạm Văn Hoàng

   ● Điện thoại: 067.3853.291

■  Ban Liên lạc Chiến sĩ bị địch bắt, tù đày: Nguyễn Thái Dũng, Võ Xuân Nghĩa

    ● Điện thoại: 067.3852.031, 3851.606